.

Акция "Спасая сердца" | zdrav.kz
X

Электрондық поштаңызға соңғы жаңалықтарды алыңыз

X

Получайте самые последние новости на свой e-mail

Акция "Спасая сердца"

Русский

Қазақ
English

 

«Спасая сердца»

 

В последние годы, в Казахстане интенсивно развиваются высокотехнологичные виды медицинских услуг, в том числе трансплантология внутренних органов. Уникальность трансплантологии заключается в том, что дальнейшее ее развитие становится все более зависимым от общественного согласия и междисциплинарного подхода к решению такой сложной задачи, как посмертное донорство органов.

В этой связи, в рамках Астанинского съезда  анестезиологов-реаниматологов, по инициативе Общественного объединения «Нұрлы Қогам» на базе АО «ННКЦ», была проведена общественная акция «Спасая сердца», посвященная развитию донорства органов и трансплантации.

На съезде была  отмечена работа коллег анестезиологов-реаниматологов, принимающих активное участие в программе органного донорства, из следующих регионов - Костанайская областная больница, Городская больница №1 г.Астаны, Больница скорой неотложной помощи г.Алматы, БСМП г. Актобе, Областная больница г.Тараз, клиники городов Усть-Каменогорска,  Петропавловска, Степногорска  и др.

Председатель Правления АО «ННКЦ» Пя Юрий Владимирович пожелал, чтобы интеллектуальный потенциал этих профессионалов самого высокого класса и дальше служил прогрессу науки, охране  здоровья и, в конечном счете, развитию нашей Родины.

На акции выступили со словами благодарности председатель Общественного объединения «Нұрлы Қогам» Шайсултанова Сауле Талгатовна и пациенты. Также было трогательным послушать выступление двух сестер, которые дали согласие на посмертное донорство органов их мамы, тем самым подарив жизнь четырем пациентам.

Акция завершилась вручением благодарственных писем врачам, принимающим активное участие в программе органного донорства.

Мировой опыт показывает что, только взаимодействие врачей разных специальностей, объединенных общей идеей, помогает цивилизованно решать сложные этические проблемы, свойственные этому уникальному разделу современной медицины.  При этом, особая роль отводится анестезиологам- реаниматологам, так как, в силу своей уникальной профессии они чаще сталкиваются с пациентами, находящимися на грани жизни и смерти. 

 

«Емделушілерді өлімнен құтқарамыз»

 

Қазақстанда соңғы жылдары медициналық қызметтердің жоғары дамыған технологиялар түрлері, соның ішінде ішкі органдардың трансплантологиясы қарқынды дамып келеді. Трансплантология бірегейлігі оның келешектегі дамуының органдардың өлімнен кейінгі донорлығы тәрізді осындай қиын міндетті шешуде қоғамдық келісім және пәнаралық амалдан едәуір тәуеді болуында.

Осыған байланысты, «Нұрлы қоғам» Қоғамдық бірлестігінің бастамасы бойынша анестезиолог-реаниматологтардың Астаналық съезі шеңберінде «ҰҒКО» АҚ негізінде органдар донорлығы және трансплантацияны дамытуға арналған «Емделушілерді өлімнен құтқарамыз» атты қоғамдық акциясы өткізілді.

Съезде Қостанай облыстық ауруханасы, Астана қаласының №1 қалалық ауруханасы, Алматы қаласының жедел медициналық жәрдем ауруханасы, Ақтөбе қаласының жедел медициналық жәрдем ауруханасы, Тараз қаласының облыстық ауруханасы, Өскемен, Петропавл, Степногорск және т.б. қалаларының клиникалары тәрізді өңірлерден органдық донорлық бағдарламасына қатысатын, анестезиолог-реаниматологтар әріптестерінің жұмыстары бағаланды.

«ҰҒКО» АҚ Басқарма төрағасы Юрий Владимирович Пя осы жоғары класты өз ісінің мамандарының зияткерлік әлеуетті ғылым, денсаулықты қорғауға және соңғы кезекте біздің Отанның дамуына бұдан әрі қызмет етуіне өз тілегін білдірді.

Акцияда алғыс сөздерімен «Нұрлы қоғам» Қоғамдық бірлестігінің төрағасы Сәуле Талғатқызы Шайсұлтанова және емделушілер сөз сөйледі. Сонымен қатар, өздерінің аналарының өлімнен кейінгі донорлығына келісімін берген, мұнымен төрт емделушіге өмір сыйлаған екі апалы сіңлілі қыздардың жан түршігерлік сөз сөйлеуі тыңдалды.

Акция органдық донорлық бағдарламасына белсенді қатысқан, дәрігерлерге алғыс хаттарын марапаттаумен аяқталды.

Әлемдік тәжірибенің дәлелдеуінше, жалпы идеямен бірлескен, түрлі мамандықты дәрігерлердің өзара әрекет етуі заман талабына сай медицинаның бірегей бөлігіне тән болатын, қиын этикалық проблемаларды өркениетті түрде шешуге септігін тигізеді. Мұның барысында, ерекше рөл өмір және өлім арасында болған емделушілермен жиі түрде әрекет ететін, өзінің бірегей мамандығына анестезиолог реаниматолог дәрігерлерге беріледі.

 

“Saving hearts”

 

Over the last years, high-technology variety of medical services has been actively developing in Kazakhstan, including transplantation of internal organs. Uniqueness of transplantation is that its further development becomes more affected by social consensus and multidisciplinary approach to the solution of such complex task as cadaveric organ donation.

In this regard, “Saving hearts” public campaign was held dedicated to the development of organ donation and transplantation as part of Astana Intensivist Congress at the initiative of “Nurly Kogam” non-governmental organization on the basis of “NRCSC” JSC.

 

The congress noted the work of intensivists actively participating in the program of organ donation from the following regions - Kostanay Regional Hospital, Astana City Hospital №1, Almaty Emergency Aid Hospital, Aktobe Emergency Hospital, Taraz Regional Hospital, clinics of Ust-Kamenogorsk, Petropavlovsk, Stepnogorsk and others.

Chairman of the Board of “NRCSC” JSC Pya Yuriy Vladimirovich wished that the intellectual potential of the highest class professionals could serve in future for the progress of science, health and, ultimately, the development of our motherland.

Chairman of “Nurly Kogam” non-governmental organization Shaysultanova Saule Talgatovna and patients spoke at the campaign with acknowledgements. It was also touching to listen to two sisters who gave consent to cadaveric donation of their mother’s organs, thereby gifting lives to four patients.

The campaign ended with presentation of letters of gratitude to doctors actively participating in the program of organ donation.

Global experience shows that only the interaction of doctors of different specialties united by a common idea helps to solve complex ethical problems in a civilized way typical to this unique section of modern medicine. At that, intensivists have a special role, as due to their unique profession they often face patients hovering between life and death.

Источник: Национальный Научный кардиохирургический центр г. Астана