.

Астанинский Форум Анестезиологов и Реаниматологов | zdrav.kz
X

Электрондық поштаңызға соңғы жаңалықтарды алыңыз

X

Получайте самые последние новости на свой e-mail

Астанинский Форум Анестезиологов и Реаниматологов

Русский

Қазақ
English

Астанинский Форум Анестезиологов и Реаниматологов

Накануне профессионального праздника Всемирного дня анестезиолога, 7-10 октября 2015г на базе АО «ННКЦ» прошел Астанинский Форум Анестезиологов и Реаниматологов.

На форуме было прочитано много интересных лекций зарубежными профессорами из Франции, Норвегии, России, Казахстана и других стран.

В форуме участвовали более 170 врачей анестезиологов-реаниматологов со всех регионов Республики Казахстан.

Специальность здравоохранения «Анестезиолог – реаниматолог» следует считать одной из самых сложных медицинских специальностей, которая требует высокой ответственности и напряжения интеллектуальных, физических и моральных возможностей специалиста. Анестезиология и интенсивная терапия играют важную роль на стыке интересов всех клинических служб. Ведущее положение в структуре лечебно-профилактического учреждения объясняется их широкой сферой использования в различных подразделениях больницы, т.е. мультидисциплинарным характером специальности.

Естественно, что важность и сложность анестезиологии и интенсивной терапии, интенсивное информационное обновление ставят высокие и всегда увеличивающиеся требования перед образованием специалистов, и поэтому обучающие конференции позволяют специалистам получить новые знания, поделиться опытом и использовать полученные знания для улучшения качества лечения пациентов.

 

Астаналық Анестезиологтар және Реаниматологтар форумы

Жуық арада Дүниежүзі Анестезиологтар кәсіби мейрамын тойлау қарсаңында 2015 жылдың 7-10 қазан күндері «ҰҒКО» АҚ негізінде Астаналық Анестезиологтар және Реаниматологтардың форумы өтті.

Форумда Франция, Норвегия, Ресей, Қазақстан және т.б. елдер профессорларының көптеген қызықты дәрістері оқылды.

Форумға Қазақстан Республикасы өңірлерінен көптеген анестезиолог- реаниматологтар қатысты.

«Анестезиология реаниматология» Денсаулық сақтыу мамандығын маманның интеллектуалды, физикалық және моральды мүмкіндіктерінің жоғары жауапкершілігі мен кернеуін талап ететін, ең қиын медициналық мамандықтардың бірі.

Анестезиология және қарқынды терапия барлық клиникалық қызметтерде қызығушылық одағында маңызды рөлді атқарады. Емдеу профилактикалық мекеменің құрылымында белгілі орын ауруханалардың түрлі құрылымдық бөлімшелеріндегі оның кең түрде қолданылуымен түсіндіріледі. Яғни, мультитәртіптік сипатқа ие.

Әрине, анестезиология және қарқынды терапияның маңыздылығы мен күрделілігі, қарқынды ақпараттандыру мамандар алдында жоғары және арттырылатын талаптарды алдына қояды, және сондықтан да, оқыту конференциялары мамандар үшін жаңа білім алуға, тәжірибемен бөлісуге және алынған білімді емделушілерді емдеудің сапасын жақсарту үшін қолдануға мүмкіндік береді.

 

Forum of anesthesiologists and intensivists in Astana

On the eve of the professional holiday the World Anesthesiologist Day on October 7-10, 2015 the Forum of anesthesiologists and intensivists was held in Astana on the basis of “NRCSC” JSC.

A lot of interesting lectures was read at the forum by foreign professors from France, Norway, Russia, Kazakhstan and other countries.

The forum was attended by more than 170 intensivists from all regions of the Republic of Kazakhstan.

Health care service specialty “anesthesiologist – reanimatologist” should be considered as one of the most difficult medical specialties that requires high responsibility and efforts of intellectual, physical and moral capabilities of the professional. Anesthesiology and intensive care play an important role at the intersection of interests of all clinical services. The leading position in the structure of medical and preventive treatment institution is explained by their broad area of use in different units of the hospital, i.e. multidisciplinary nature of the specialty.

Naturally, the importance and complexity of anesthesiology and intensive care, intensive information update put high and always increasing demands for training of professionals and therefore, training conferences provide opportunitites for professionals to acquire new knowledge, share experience and use obtained knowledge to improve the quality of patient treatment.

 

Источник: Национальный Научный кардиохирургический центр г. Астана