.

Инновационный метод оперирования | zdrav.kz
X

Электрондық поштаңызға соңғы жаңалықтарды алыңыз

X

Получайте самые последние новости на свой e-mail

Инновационный метод оперирования

Русский

Қазақ
English

Инновационный метод оперирования

 

В июле месяце в АО «Национальный научный кардиохирургический центр» прошел мастер-класс на тему «Чрескожное блокирование звездчатого ганглия при неконтролируемых тахиаритмиях».

На данный мастер-класс были приглашены известные специалисты из Азербайджана – проктор Фарид Алиев (генеральный секретарь Азербайджанского общества кардиологии, руководитель рабочей группы аритмии) и Вугар Абдулкеримов (заведующий отделением анестезиологии и реанимации, врач-алголог). Мастер класс был организован при поддержке компаний «Biotronik» и «Мед Ко».

Гостями были осмотрены многие пациенты и обсуждена тактика их ведения. Проведены операции трем пациентам с желудочковой тахикардией, двум пациентам с предсердной тахикардией. Одному пациенту имплантировали аппарат Iforia HFT CRT-D. Уникальность данного устройства состоит в возможности удаленного мониторинга пациента.

Гости были впечатлены быстрыми темпами развития Астаны, как города в целом, развитием  АО «ННКЦ» и кардиохирургической службы центра, в частности.  

Целесообразность и актуальность данного мастер-класса по изучению технологий чрескожного оперирования не вызывает сомнений, так как чрескожное блокирование звездчатого ганглия при неконтролируемых тахиаритмиях ранее в Казахстане не применялось. Данный метод является одним из инновационных технологий и требует дальнейшего внедрения в области интервенционной аритмологии. 

 

 

Операция жасаудың инновациялық әдісі

 

Шілде айында «Ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығы» АҚ «Бақылауға келмейтін тахиаритмия кезінде жұлдызша ганглияны тері арқылы оқшаулау» тақырыбына шеберлі сағаты өтті.

Аталған шеберлік ағатына Азербайжанның белгілі мамандары – проктор Фарид Алиев (Азербайжанның кардиохирургия қоғамының бас хатшысы, аритмия (ырғақсыздық) жұмыс тобының жетекшісі) және Вугар Абдулкеримов (анестезиология және жан сақтау бөлімінің меңгерушісі, дәрігер-алколог) шақырылды. Шеберлік сағаты «Biotronik» және «Мед Ко»Мастер компанияларының қолдауы жағдайында ұйымдастырылды.

Қонақтар көптеген пациенттерді қарады және оларды жүргізу тәсілдері қаралды. Екі пациенттің қарынша тахикардиясына, екі пациенттің болашақ жүрекше тахикардиясына операция жасалды. Бір пациенттің Iforia HFT CRT-D аппараты ауыстырылып қондырылды. Аталған құрылғының артықшылығы пациентті қашықтықтан мониторигілеу мүмкідігі болып табылады.

Қонақтар Толықтай алғанда Астананың қала ретінде даму, «ҰҒКО» АҚ, жекелей алғанда Кардиохирургия орталығының жылдам даму қарқынынан үлкен әсер алды.  

Терілік операциялау технологиясыз зерттеу жөніндегі аталған шеберлік сағатының мақасты мен өзектілігі күмән тударады, өйткені,  бақылауға келмейтін тахиаритмия жағдайында жұлдызша галия терілік оқшаулау, Қазақстанда бұрын жасалыып көрген жоқ. Аталған әдіс инноациялық технологиялардың бірі болып табылады және интервенциялық ырғақсыздық саласына одан әрі енгізуді талап етеді.

 

An innovative method of operating

JSC "National Research Cardiac Surgery Center" held a master class "Percutaneous stellate ganglion block uncontrolled tachyarrhythmia" in July 2015.

At the master class were invited well-known experts from Azerbaijan - Proctor Farid Aliyev (Secretary General of the Azerbaijan Society of Cardiology, head of the working group arrhythmias) and Vugar Abdulkerimov (head of the department of anesthesiology and intensive care doctor algolog). The master class was organized with the support of «Biotronik» and "Med Co".

The guests examined many patients and discussed the tactics of their conduct. Three operations were carried out to patients with ventricular tachycardia, two operations – to patients with atrial tachycardia. Apparatus Iforia HFT CRT-D were implanted to one patient. The uniqueness of this device is the ability to remotely monitor the patient.

The guests were impressed by the rapid development of Astana as the city as a whole, the development of JSC "National Research Cardiac Surgery Center" and cardiac service center in particular.

The feasibility and relevance of the master class for the study of percutaneous technologies operating beyond doubt, as percutaneous stellate ganglion block uncontrolled tachyarrhythmia not previously used in Kazakhstan. This method is one of the innovative technologies and calls for further implementation in the field of interventional arrhythmology.

 

 

Источник: Национальный Научный кардиохирургический центр г. Астана