.

Кардиохирурги Европы перенимают опыт у казахстанских коллег | zdrav.kz
X

Электрондық поштаңызға соңғы жаңалықтарды алыңыз

X

Получайте самые последние новости на свой e-mail

Кардиохирурги Европы перенимают опыт у казахстанских коллег

Русский

Қазақ
English

Кардиохирурги Европы перенимают опыт у казахстанских коллег

 Со 2 по 3 сентября  2015г. в г. Астане на базе АО «Национальный научный кардиохирургический центр» состоялся мастер-класс по внедрению методики одной из уникальных операций по установке искусственного сердца. Наша страна первая в мире, которая стала проводить эти операции. 30 ведущих кардиохирургов из Германии, Италии, Швейцарии, Голландии и Хорватии приехали перенимать опыт у казахстанских коллег.

Такая практика продолжается уже больше года и имеет тенденцию к расширению количества заинтересованных специалистов в обучении.

Специалисты центра во главе с Пя Юрием Владимировичем имеют высококлассный уровень хирургической помощи, и теперь помогают зарубежным коллегам.

В первый день мастер-класса были проведены серии операции по установке устройств HeartMate III. Во второй день были обсуждены вопросы отбора и послеоперационного ведения пациентов с имплантированными устройствами HeartMate III. Председатель Правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» Пя Юрий Владимирович поделился с европейскими коллегами опытом проведения таких операций. Была организована симуляционная лаборатория, где участники мастер-класса практиковали имплантацию вспомогательного устройства левого желудочка HeartMate III на свином сердце.

Отметим, что развитие АО «ННКЦ» с высокой скоростью идет вверх, тем самым повышая уровень и значимость медицины Казахстана в мире.

Еуропалық кардиохирургтар қазақстандық әріптестерден тәжірибе қабылдауда

 

2015 жылғы 2-3 қыркүйек аралығында Астана қаласындағы «Ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығы» АҚ базасында жасанды жүректі қондырудың бірегей операциясының әдістемесін енгізу бойынша шеберлік-класс өткізілді. Біздің еліміз осындай операцияларды жүргізген елдердің алғашқысы болып саналады. Германиядан, Италидан, Швейцариядан, Голландиядан және Хорватиядан келген 30 алдыңғы қатарлы кардиохирургтар  қазақстандық әріптестерден тәжірибе қабылдады.

Осындай тәжірибе бір жылдан астам уақыт бойы жалғасып, үйренуге мүдделік танытқан мамандардың санын кеңейту үрдісінде.

Пя Юрий Владимирович басқарған орталық мамандары хирургиялық көмектіңжоғарғы деңгейіне ие болып, шетелдік әріптестеріне көмектесуде.

Шеберлік-кластың  алғышқы күнінде HeartMate IIIқондырғысын орнату бойынша операциялар тізбегі жүргізілді. Екінші күні HeartMate III қондырғысы имплантталған пациенттерді іріктеу және операциядан кейінгі бақылау талқыланды. «Ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығы» АҚ Басқарма төрағасы Пя Юрий Владимирович осындай операцияларды жүргізу тәжірибесімен бөлісті. Жалған сырқаттану зертханасы ұйымдастырылып, шеберлік-класының қатысушылары шошқа жүрегіне HeartMate III солжақ асқазанғақосалқы қондырғыны орнату имплантациясын тәжірибеледі.

Айта кететін жай, «Ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығы» АҚ жоғарғы жылдамдықпен көтеріліп, әлемдегі Қазақстандық медицинаның деңгейі мен маңыздылығын жоғарлатуда. 

European Cardiac Surgeons adopted experience of Kazakhstani colleagues  

 From September 2 to 3, 2015 in Astana there was a master-class on implementation of the methodic of the unique operation on installation of artificial heart on the base of «National scientific surgical center» JSC. Our country is the first in the world conducting such operations. 30 leading cardiac surgeons from Germany, Italy, Switzerland, Holland and Croatia came to adopted Kazakhstani colleagues’ experience.

Such practice has been lasting for more than a year and tends to expand the number of specialists, interested in such training.

The Specialists of the Center, headed by Yuri Vladimirovich Pya, have a high-grade level of surgical service and now they can help their foreign colleagues.

A series of operations on installation of HeartMate III devices were conducted during the first day of the Master-class. The issues of selection and postoperative case management for the patients with implanted HeartMate III devices were discussed during the second day. The Chairman of the Board of «National scientific surgical center» JSC Yuri Vladimirovich Pya shared his experience on conduction of such operations with European colleagues. There was organized a simulation laboratory, where master-class participants practiced implantation of a supportive device of left ventricle of heart HeartMate III at pig heart.

It should be noted that the development of «NSSC» JSC is continued with a high speed, thereby increasing the level and importance of Kazakhstani medical system in the World.

Источник: Национальный Научный кардиохирургический центр г. Астана