.

Санаторий «Алматы-Resort» | zdrav.kz
X

Электрондық поштаңызға соңғы жаңалықтарды алыңыз

X

Получайте самые последние новости на свой e-mail

Санаторий «Алматы-Resort»

Русский
Қазақ
English

 

Санаторий «Алматы-Resort» 

С приходом лета - жаркого и солнечного сезона люди начинают задумываться об отдыхе. Ведется активный поиск лучших курортов.

В последнее время наблюдается увеличение спроса казахстанцев и зарубежных гостей на реабилитацию и отдых в санаториях нашей страны. Не стал исключением и санаторий «Алматы-Resort». Более того, анализ АО «Национальный научный кардиохирургический центр» показал, что многие пациенты, которые прошли лечение в кардиоцентре, получили наиболее качественную реабилитацию именно в санатории «Алматы-Resort».

В этой связи, для улучшения результатов лечения после сложных оперативных вмешательств АО «Национальный научный кардиохирургический центр» заключил договор о сотрудничестве с клиническим санаторием «Алматы-Resort» Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан. Так как этот санаторий является современным многофункциональным санаторно-курортным комплексом, в котором возможно получить высококачественные медицинские услуги. Более того, в санатории разработаны специальные лечебно-реабилитационные программы, направленные на реабилитацию после кардиохирургический вмешательств и острых нарушений кровообращения мозга (инсульт).

Полную информацию вы можете найти на сайте www.almatyresort.kz

 

 

 

 

 

 

«Алматы-Resort» шипажайы

Жаз шығып, ыстық күндер маусымы басталысымен, адамдар демалуды ойластыра бастайды. Денсаулыққа пайдалы ең жақсы шипажайларды іздестіре бастайды.

Соңғы уақытта біздің еліміздегі шипажайларда оңалуға және демалуға қазақстандықтар мен шетелдік қонақтардың сұранысы артқаны байқалады. Осы ретте, «Алматы-Resort» шипажайы да назардан тыс қалмаған. Сонымен бірге, «Ұлттық ғылыми кардиохирургиялық орталық» АҚ талдауына жүгінсек, кардиологиялық орталықта ем алған пациенттердің көпшілігі атап айтқанда «Алматы-Resort» шипажайында неғұрлым сапалы оңлалтудан өткенін көрсетті.

Осыған байланысты, күрделі операциядан кейін емдеу нәтижесін жақсарту үшін, «Ұлттық ғылыми кардиохирургиялық орталық» АҚ, Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының Медициналық орталығының «Алматы-Resort» клиникалық шипажайымен ынтымақтастық туралы шартқа қол қойды. Өйткені, аталған шипажай, жоғары сапалы медициналық қызметі алу мүмкіндігі бар, қазіргі заманғы көп атқарымдық функционалды шипажайлы-курорттық кешен болып табылады. Мұның сыртында, шипажайда хирургиялық әрекеттен және ми қан айналымының қатты бұзылуынан (инсульт) кейін сауықтыруға бағытталған, арнайы емдеу-оңалту бағдарламасы әзірленді.

 

Sanatorium «Almaty-Resort»

Hot and sunny season -  summer is coming and people begin to think about the rest. There is actively searching the best resorts for the rest.

Recently there has been an increase in demand of Kazakh citizens and foreign visitors for the rehabilitation and rest in sanatorium of the Kazakhstan. Sanatorium «Almaty-Resort» is not an exception. Moreover, the analysis of JSC «National Research Cardiac Surgery Center» has shown that many patients who have been treated in the cardiology center provide good rehabilitation in the sanatorium «Almaty-Resort».

In this context, JSC "National Research Cardiac Surgery Center" concluded a cooperation agreement with the clinical sanatorium "Almaty-Resort» Medical Center Office of the President of the Republic of Kazakhstan to improve the treatment results after complex surgeries. Because this resort is a modern multi-functional sanatorium-resort complex, where it is possible to obtain high-quality medical services. Moreover, special treatment and rehabilitation programs for rehabilitation after cardiac surgery and acute circulatory disorders of the brain (stroke) is developed in this resort.

Full details can be found on the website www.almatyresort.kz

 

Источник: Национальный Научный кардиохирургический центр г. Астана