.

Внедрение опыта обработки МРТ клиники Университета Дьюка | zdrav.kz
X

Электрондық поштаңызға соңғы жаңалықтарды алыңыз

X

Получайте самые последние новости на свой e-mail

Внедрение опыта обработки МРТ клиники Университета Дьюка

Русский

Қазақ
English

Внедрение опыта обработки МРТ клиники Университета Дьюка

 

Один из ведущих исследовательских центров мира - клиника Университета Дьюка  в г. Дарем (Северная Каролина, США), которая отличается высоким уровнем подготовки как врачебного, так и среднего медицинского персонала; проведением исследования МРТ сердца  без присутствия врача; обеспеченностью клиники самыми современными технологиями, имеет огромный опыт в обработке МРТ изображений

В этой связи АО «ННКЦ» заинтересовалось образовательным курсом в области МРТ, и с 24 июля по 24 августа 2015 года сотрудники АО «ННКЦ», в составе 2 врачей и 1 специалиста сестринского дела, прошли обучение в клинике Университета Дьюка.

Во время прохождения специализации группа ознакомилась со структурой клиники, наблюдала за проведением МРТ сердца, обработкой полученных изображений, набором протокола и принимала участия в 50 обследованиях сердца, из них 5 дети с врожденными патологиями сердца.

Также группа участвовала в конференции на тему «Использование 3D принтера в кардиохирургическом центре».

Группа ознакомилась и закрепила практически знания в перфузии миокарда; МРТ тромба ушка левого предсердия.

В дальнейшем сотрудники АО «ННКЦ» планируют внедрить в свою практику МРТ перфузии миокарда, МРТ тромба ушка левого предсердия, оценку функции правого желудочка и стресс-тест.

 

Дьюк Университеті клиникасының МРТ өңдеудегі тәжірибесін ендіру

 

Дәрігерлерді де, орта медициналық қызметкерлерді де дайындаудың жоғары деңгейімен, жүректің МРТ зерттеуін дәрігердің қатысуынсыз өткізе алумен, клиниканың заманға сай технологиялармен жабдықталуымен ерекшеленетін, әлемнің жетекші зерттеу орталықтарының бірі – Дарем қаласындағы (Солтүстік Каролина, АҚШ) Дьюк Университетінің клиникасы МРТ суреттерін өңдеуден зор тәжірибеге ие.

Осыған байланысты «ҰҒКО» АҚ МРТ саласындағы білім алу курсына мүдделілік білдіріп, 2015 жылдың 24 шілдесінен бастап 24 тамызына дейін 2 дәрігер мен 1 медбике ісі маманынан тұратын «ҰҒКО» АҚ қызметкерлері Дьюк Университетінің клиникасында оқудан өтті.

Мамандандырудан өту барысында топ клиниканың құрылымымен танысты, жүректің МРТ зерттеуін өткізуді, алынған суреттердің өңделуін, протоколдың терілуін қадағалап отырды және 50 жүрек зерттеуіне қатысып отырды, бұлардың 5-еуі жүректің туа біткен патологиялары бар балаларға жүргізілді.

Сондай-ақ топ «Кардиохирургиялық орталықта 3D принтерді пайдалану» тақырыбына өткізілген конференцияға қатысты.

Топ миокард перфузиясына, сол жақ жүрекше құлақшасының тромбына жүргізілетін МРТ-ға қатысты білім алып, алған білімдерін пысықтай білді.

 «ҰҒКО» АҚ қызметкерлері болашақта өз практикасына миокард перфузиясына, сол жақ жүрекше құлақшасының тромбына МРТ жүргізуді, оң жақ қарыншаның функциясын бағалауды және стресс-тестті ендіруді жоспарлап отыр.

 

Introduction of MRI processing experience of Duke University clinic

 

One of the leading research centers in the world is Duke University clinic in Durham (North Carolina, USA), which is notable for a high level of training of both medical and nursing staff; conducting of heart MRI research without attendance of a doctor; availability of the most modern technologies in clinic, and great experience in processing of MRI images.

In this regard, JSC “NRCSC” is interested in educational courses in the field of MRI, and from July 24 to August 24, 2015 the staff of JSC “NRCSC” consisting of 2 doctors and 1 nursing specialist have trained in Duke University clinic.

During specialization the group learnt structure of the clinic, observed conducting of heart MRI, processing of images received, composition of the protocol and participated in 50 examinations of heart, including 5 children with congenital heart defects.

The group also participated in a conference on the topic “Use of 3D printer in cardiac surgery center”.

The group learnt and practically solidified knowledge in myocardial perfusion; MRI of LA appendage thrombus.

In the future, the staff of JSC “NRCSC” is planning to implement MRI of myocardial perfusion, MRI of LA appendage thrombus, and assessment of right ventricle function and stress testing into their practice. 

 

Источник: Национальный Научный кардиохирургический центр г. Астана